Adatvédelem

BEVEZETÉS

A Focus-Dental Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Károly út 2-4. I. ép. tetőtér 8., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Focus-Dental Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.denisdental.hu/adatvedelem címen.

A Focus-Dental Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. A Focus-Dental Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Focus-Dental Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Focus-Dental Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát

1. A SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSA, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA

A Focus-Dental Kft. tevékenységének adatkezeléseit jogszabályok teszik kötelezővé, illetve egyes adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

Felhívjuk a Focus-Dental Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A Focus-Dental Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 1997. évi XLVII. törvény – az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről (Eüak. tv.) 1997. évi CLIV. törvény – az egészségügyről (Eü. tv.) 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.) 2017. évi XC. törvény – a büntetőeljárásról (Be.) 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.) 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.) 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.) 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.) 2012. évi I. törvény – a munka törvénykönyvéről (Mt.) Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) PostGesetz (PostG) Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) Telekommunikationsgesetz (TKG)

PÁCIENSEK ADATAINAK KEZELÉSE

1.1. PÁCIENS ADATOK

A Focus-Dental Kft. a páciensek személyes azonosító, elérhetőségi és az egészségügyi dokumentáció részét képező adatait Napló nevű ügyviteli rendszerében tárolja elektronikus formában. A papír alapon keletkezett, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok a Napló rendszerrel párhuzamosan megőrzésre kerülnek a jelen tájékoztató vonatkozó részében jelzett időpontokig.

Az adatkezelés célja: az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, az eredményes gyógykezelési tevékenység elősegítése, az érintett egészségi állapotának nyomon követése, népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele, betegjogok érvényesítése, a Focus-Dental Kft. szolgáltatásainak igénybevétele, számla kiállítása, a páciensek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vény felírása, ügyfél kapcsolattartás, a szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás.

Az adatkezelés jogalapja: az Eüak. tv. 12. § (2) bekezdése, implantátum regiszterbe történő bejelentés tekintetében az Eü. tv. 101/C. §-a, az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok típusa:Törvény által elrendelt:

azonosítószám, megszólítás, telefonszám, e-mail cím, illetve dátum és aláírás, szállás igénybevétele esetén szoba száma, érkezés, távozás dátuma, igazolvány vagy útlevél száma, állampolgárság, határátlépés helye, ideje, aláírás és az összes fizetett éjszaka; egészségi állapotra, korábbi orvosi beavatkozásokra, terhességre, szenvedélybetegségre, gyógyszerérzékenységre, betegségre vonatkozó kérdések, fénykép, röntgen felvétel, CT felvétel, név, születési dátum, lakcím, a páciens anyja neve, az implantátum beültetés, eltávolítás vagy csere időpontja, oka, a beültetett implantátum neve, típusa, gyártási tételszáma, a sorozatszáma, a gyártó neve, a forgalmazó neve, székhelye, a beültetést végző orvos neve, pecsétszáma, a beültetést végző egészségügyi szolgáltató neve, működési engedélye száma.

HKP árajánlat esetében egészségbiztosító neve, biztosítási szám, pénztári szám. Önkéntes hozzájárulás alapján: arra vonatkozó kérdések, hogy a páciens honnan ismeri a fogászatot.

Az adatkezelés időtartama:

 • a Napló rendszerben kezelt hívási listák tekintetében harminc év
 • a számlaadatok, a szállás igénybevétele során kitöltött nyomtatványok, vendégkönyvek, az ajándék kezelések, kedvezmények igénybevételéről készített számviteli dokumentációk tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év
 • a törvény alapján kezelt adatok tekintetében harminc év
 • a képalkotó diagnosztikai eljárással készült röntgen-, CT-, fényképfelvétel tekintetében a készítésétől számított tíz év
 • a felvételről készített lelet tekintetében pedig a felvétel készítésétől számított harminc év

Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a SIX Payment Services (Europe) S.A. Magyarországi Fióktelepe (1117 Budapest, Budafoki út 91-93. C. ép. fszt.), az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.), az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci u. 38.), illetve az Oberbank AG Magyarországi Fióktelepe (1062 Budapest, Váci út 1-3.) kezeli.

Adattovábbítás:

 • bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a SIX Payment Services (Europe) S.A. Magyarországi Fióktelepe (1117 Budapest, Budafoki út 91-93. C. ép. fszt.), az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.), az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci u. 38.), illetve az Oberbank AG Magyarországi Fióktelepe (1062 Budapest, Váci út 1-3.) felé
 • nem Focus-Dental Kft. által alkalmazott orvos részvételét igénylő kezelés esetén a jelen tájékoztató 4. pontjában felsorolt orvosok felé
 • szövettani vizsgálat szükségessége esetén szövetminta, a páciens neve, születési dátuma és lakcíme a vizsgálatot végző Voty-Med Egészségügyi és Szolgáltató Kft. (9022 Győr, Rákóczi út 14. I. em. 5.) felé
 • implantátumokkal kapcsolatos beavatkozás esetén a beavatkozással érintett személy neve, születési dátuma, anyja neve, lakóhelye vagy tartózkodási helye, egyéb elérhetősége, a beültetés, eltávolítás vagy csere időpontja, oka, a beültetett implantátum neve, típusa, gyártási tételszáma, a sorozatszáma, a gyártó neve, a forgalmazó neve, székhelye, a beültetést végző orvos neve, pecsétszáma, a beültetést végző egészségügyi szolgáltató neve, működési engedélye száma az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (1085 Budapest, Horánszky u. 15.) által üzemeltetett Központi Implantátumregiszter felé.

Az adattovábbítás jogalapja: az Eüak. tv 10. § (2) bekezdése, illetve az Eü. tv. 101/C. §.

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat
Módos Gergely e.v. - a Napló ügyviteli rendszer fejlesztése, karbantartása
T-Systems Magyarország Zrt. 1117 Budapest, Budafoki út 56. tárhelyszolgáltatás
Focus-Dental Kft. 9200 Mosonmagyaróvár, Károly út 2-4. I. ép. tetőtér 8. könyvelési feladatok ellátása

1.2. ÁRAJÁNLAT

Az első személyes találkozás és személyes elbeszélgetés után a Focus-Dental Kft. munkatársai árajánlat készítéséhez szükséges röntgenfelvételt, vagy szükség esetén CT vizsgálatot végeznek.

Az el nem fogadott árajánlat-tervezetet törli a Focus-Dental Kft. Az adatkezelés célja: árajánlat készítése. Az adatkezelés jogalapja: Eüak. tv. 12. § (2) bekezdése, az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok típusa: az árajánlat elkészítéséhez megadott személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama:

 • az el nem fogadott árajánlatok tekintetében három hónap
 • a képalkotó diagnosztikai eljárással készült röntgen-, CT-, fényképfelvétel tekintetében a készítésétől számított tíz év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a Focus-Dental Kft. nem tud árajánlatot készíteni.

1.3. PÁCIENSKÖNYV

A Focus-Dental Kft. váróiban az asztalokon elhelyezésre került egy-egy pácienskönyv, melybe észrevételeiket, tapasztalataikat írhatják a páciensek. A pácienskönyvek nyilvánosak, a váróban tartózkodók számára szabadon elérhetők.

Az adatkezelés célja: a Focus-Dental Kft. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos észrevételek rögzítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. A kezelt személyes adatok típusa: a pácienskönyvben megadott személyes adat.

Az adatkezelés időtartama:

 • száz év

1.4. VÁSÁRLÓK KÖNYVE

A Focus-Dental Kft. recepcióján található váróban került elhelyezésre a vásárlók könyve. A vásárlók könyve nyilvános, a váróban tartózkodók számára szabadon elérhető.

Az adatkezelés célja: a Focus-Dental Kft. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. A kezelt személyes adatok típusa: a vásárlók könyvében tett bejegyzések során megadott személyes adat.

Az adatkezelés időtartama:

 • a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év.

1.5. MINŐSÉGI KIFOGÁSOK KEZELÉSE

Az adatkezelés célja: a Focus-Dental Kft. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, és az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: a panasz egyedi azonosítószáma, a fogyasztó neve, lakcíme, a panaszbejelentés helye, ideje, a panaszbejelentés módja, a fogyasztó által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke, a panasz leírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje és a jegyzőkönyvvezető neve, aláírása.

Az adatkezelés időtartama:

 • a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év
 • ügyfélpanaszt, reklamációt tartalmazó e-mailek és azok kinyomtatott példányai tekintetében – az Eü. tv. 29. § (4) bekezdése alapján – öt év

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tudja gyakorolni fogyasztói jogait, illetve a Focus-Dental Kft. nem tud személyre szóló választ adni a bejegyzést író vásárlónak.

1.6. Talált tárgyak

Az adatkezelés célja: a Focus-Dental Kft. területén talált tárgyak nyilvántartása, a tulajdonos, ill. a találó értesítése.

Az adatkezelés jogalapja: a Ptk. 5:54. §-a.

A kezelt személyes adatok típusa: a találás dátuma, időpontja, a találó személye, a talált tárgy megnevezése, annak ténye, hogy sikerült-e értesíteni a tulajdonost, a raktározás helye, a találó és átadás esetén az átvevő aláírása.

Az adatkezelés időtartama:

 • az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek a talált tárgy tulajdonos általi átvétele vagy a települési jegyzőnek átadás esetén az átadást követően, értékesítés esetében a találástól számított egy év elteltével.

1.7. Wifi szolgáltatás

A Focus-Dental Kft. páciensei részére wifikapcsolaton keresztül internetelérést biztosít a várókban a Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) szolgáltatásának igénybevételével.

A wififorgalmat a Focus-Dental Kft. nem rögzíti.

Vagyonvédelem

1.8. Elektronikus megfigyelőrendszer

A Focus-Dental Kft. fogászati klinikáján elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer működik, melynek részeként kamerák kerültek elhelyezésre a közlekedőkben, a klinika külső területeire és parkolójára irányítva, az irodákban. A kamerák pontos elhelyezkedése és a megfigyelt területek megnevezése jelen tájékoztató mellékletében találhatók.

Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, a Focus-Dental Kft. területére engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata, veszélyes anyagok őrzése.

Az adatkezelés jogalapja: páciensek esetében az érintett hozzájárulása a Focus-Dental Kft. területére való belépéssel, a parkoló használatával, munkavállalók esetében az Mt. 11. §-a, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a Focus-Dental Kft.-nek jogos érdeke fűződik a vagyonvédelemhez.

A kezelt személyes adatok típusa: a Focus-Dental Kft. területére belépő, valamint a parkolót használó személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.

Az adatkezelés időtartama:

felhasználás hiányában legfeljebb harminc nap [SzVMt. 31. § (3) bek. c) és d) pont].

Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: a felvételeket a Focus-Dental Kft. székhelyén található szerveren, fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tároljuk, így biztosított, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg és másolhassák ki a felvételeket.

A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosult: kizárólag a Focus-Dental erre kijelölt munkavállalója a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.

A felvételek megtekintésére jogosult: kizárólag a Focus-Dental erre kijelölt munkavállalója a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.

A felvételek adathordozóra rögzítésére jogosult: kizárólag a Focus-Dental erre kijelölt munkavállalója a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.

Naplózás: a rögzített felvételekbe történő betekintéseket és adathordozóra rögzítéseket az azt végző személy nevével, az adatok megismerésének okával és időpontjával jegyzőkönyvben rögzíti.

A Focus-Dental Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő- és rögzítőrendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

Adattovábbítás:

 • szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.

Az adattovábbítás jogalapja: a Be. 261. § (1) bekezdése, 308. § (2) bekezdésének a) pontja és a 376. § (2) és (3) bekezdései, valamint az Sztv.75. § (1) bekezdésének a) pontja és 78. § (3) bekezdése.

 Adatfeldolgozó:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

M.N.K. Elektronika Kft.

9154 Mosonszentmiklós, Liliom u. 20.

elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer kiépítése, karbantartása

LK-SYSTEMS Informatikai és Kereskedelmi BT.

9200 Mosonmagyaróvár, Kandó Kálmán út 20.

elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer kiépítése, karbantartása

Az érintett jogai:

Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig. A felvételen szereplő személy tájékoztatást kérhet az elektronikus megfigyelőrendszerrel róla készült felvételről, kérheti másolat készítését, illetve ha a felvételen más személy is szerepel, betekintést nyerhet a felvételbe. Az érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a felvétellel kapcsolatos adatok módosítását, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen. Az érintett csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy nem, vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők, az adatkezelő biztosítja az érintett számára, hogy megtekinthesse az őt (is) tartalmazó felvételt.

1.9. Vendégregisztráció

A Focus-Dental Kft. a fogászati klinikára érkező látogatókról recepcióján nyilvántartást vezet.

Az adatkezelés célja: a vagyon és a Focus-Dental Kft. területén tartózkodó személyek védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, a jogsértések bizonyítása, valamint vészhelyzetek kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a Focus-Dental Kft. területére való belépéssel.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, a Focus-Dental Kft.-től vendégkártyát kapó látogatók neve, a vendégkártya kiadásának és visszavételének dátuma.

Az adatkezelés időtartama: az SzVMt. 32. § (2) és (3) bekezdéseinek b) pontjaiban meghatározott határidőhöz igazodva, felhasználás hiányában az alkalmi, nem állandó jellegű belépési jogosultsággal rendelkező látogató távozását követő 24 óra.

Marketing

1.10. Postai marketing adatbázis

A Focus-Dental adatbázisában szereplő azon páciensei részére, akik ehhez hozzájárulásukat adták, postai úton, rendszeresen, személyre szóló marketing küldeményt továbbít. A Focus-Dental Kft. az adatbázisában szereplők felhasználói adatait és felhasználói szokásait elemzi annak érdekében, hogy saját és üzletei partnerei reklámjait személyre szabottan közölje részükre az általuk megadott elérhetőségeken.

Az adatkezelés célja: a Focus-Dental Kft. páciensei részére gazdasági reklámot is tartalmazó postai marketing küldemények továbbítása, személyre szóló tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direkt marketing tartalmú megkeresések, kapcsolattartás, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatainak továbbítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Grt. 6. § (5) bekezdése, Magyarországon kívülre irányuló marketing tevékenység esetén továbbá GDPR, BDSG, PostG, DSG.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, megszólítás, telefonszám, e-mail cím, név, születési dátum, lakcím, dátum és aláírás, direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama:

 • a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás tekintetében az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását kérni, illetve az adatkezelés ellen tiltakozni az alábbi elérhetőségeken lehet:

e-mail útján a címen, továbbá

postai úton a Focus-Dental Kft. 9200 Mosonmagyaróvár, Károly út 2-4. I. ép. tetőtér 8. címen.

 Adatfeldolgozó:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Monocopy Bt.

9200 Mosonmagyaróvár,
Juhar u. 16.

postai marketing küldemények előállítása, megszemélyesítése

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem értesül az adatkezelő ajánlatairól.

1.11. Ajánlás

A Focus-Dental Kft. a páciensek számára ajánlórendszert működtet.

Az adatkezelés célja: a Focus-Dental Kft. szolgáltatásainak ajánlása, az ajánlók nyilvántartása, részükre kedvezmény, ajándék nyújtása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok típusa: az ajánló azonosítószáma, a részére nyújtott kedvezmény, az általa ajánlott személyek által igénybevett kezelések száma.

Az adatkezelés időtartama:

 • az ajánlások nyilvántartásában szereplő adatok törlésre kerülnek a kedvezmény igénybevételét követően, de legfeljebb két év elteltével.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tudja az ajánlórendszert igénybe venni.

1.12. Fényképek, filmfelvételek készítése, felhasználása

A Focus-Dental Kft. elektronikus és nyomdai marketing anyagaiban, honlapján, Facebook oldalán nyilvánosságra hozott, valamint a rezidensképzés érdekében készített képeken, filmfelvételeken munkavállalói és páciensei is szerepelnek.

Az adatkezelés célja: a Focus-Dental Kft. népszerűsítése, ismertségének növelése, illetve a rezidensképzés előmozdítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok típusa: a felvételeken szereplő személyeknek a kép- és filmfelvételeken látszódó arcképmása, filmfelvételeken hallható hangja és egyéb, rögzített személyes adatai.

Az adatkezelés időtartama:

 • öt év.

Nyilvánosságra hozatal:

 • a készített felvételek a Focus-Dental Kft. elektronikus és nyomdai marketing anyagaiban, honlapján, Facebook oldalán, illetve a rezidens tanulmányában, szakdolgozatában.

A nyilvánosságra hozatal jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Auxner Péter

9200 Mosonmagyaróvár, Háncs utca 9/A

fényképek és videófelvételek készítése

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem jelenik meg az adatkezelő marketing anyagaiban.

A denisdental.hu adatkezelései

1.13. A www.denisdental.hu szerver naplózása

A www.denisdental.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: a felhasználók által az űrlapokon megadott személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama:

harminc nap.

 A Focus-Dental Kft. a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál html kódja a Focus-Dental Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.

Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A www.denisdental.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti.

A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

A honlap reklámok megjelenítése érdekében csatlakozik a DoubleClick szolgáltató doubleclick.net címen elérhető szerveréhez. Az adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

A honlap webanalitikai és statisztikai célból csatlakozik a Sync Internet Stúdió www.statsector.hu címen elérhető szerveréhez.

A honlap a Facebook, a Google+ és a Youtube szolgáltatásainak elérhetősége érdekében közvetlenül kapcsolódik a facebook.com, a plus.google.com és a youtube.com címeken elérhető szolgáltatók szerveréhez.

Az adatok kezeléséről az adatkezelők a

https://www.facebook.com/privacy/explanation; valamint a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címeken adnak részletes felvilágosítást.

 Adatfeldolgozó:

 

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

MikroVPS Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

7150 Bonyhád, Jókai Mór utca 3.

tárhelyszolgáltatás

1.14. A www.denisdental.hu honlap cookie kezelése

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el, és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése (_ga, _gid), a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések (PHPSESSID).

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama:

 • a látogató honlapon elindított munkamenetének időtartama (PHPSESSID, CONCRETE5, uslk_s, _uslk_test );
 • egy perc (_dc_gtm_UA-76297653-1);
 • egy nap (_gid);
 • harminc nap (uslk_e);
 • három hónap (gwcc);
 • két év (_ga).

Adatfeldolgozó:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

EZIT Kft.

H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22.

online tárhely biztosítása

T-Systems Magyarország Zrt.

1117 Budapest, Budafoki út 56.

tárhelyszolgáltatás

A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen.

A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

1.15.1 Az orvos válaszol

A denisdental.hu honlap magyar nyelvű változatán az „Az orvos válaszol” menüpontban kérdéseket tehetnek fel a Focus-Dental Kft. fogorvosainak a felhasználók.

Az adatkezelés célja: a kérdések feltétele.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, név, cím, telefonszám, e-mail cím, a feltett kérdés, valamint az űrlapon megadott egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama:

 • a Ptk. 6:22. § (1) bekezdéséhez igazodva öt év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tudja igénybe venni „Az orvos válaszol” szolgáltatást.

Adatfeldolgozó:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

MikroVPS Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

7150 Bonyhád, Jókai Mór utca 3.

tárhelyszolgáltatás

1.15.2 Bejelentkezés

A denisdental.hu honlap magyar nyelvű változatán a „Bejelentkezés” menüpontban adott napra lehet időpontot kérni.

Az adatkezelés célja: a időpont foglalása a Focus-Dental Kft. vizsgálataira.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, név, telefonszám, e-mail cím, a kívánt dátum, a feltöltött gyógyulási- és költségterv, röntgenfelvétel, valamint az űrlapon megadott egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama:

 • a Ptk. 6:22. § (1) bekezdéséhez igazodva öt év.

 Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud időpontot kérni a „Bejelentkezés” menüpontban.

Adatfeldolgozó:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

EZIT Kft.

H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22.

online tárhely biztosítása

T-Systems Magyarország Zrt.

1117 Budapest, Budafoki út 56.

tárhelyszolgáltatás

1.16. Visszahívás kérése

A denisdental.hu honlapon a felhasználók visszahívást kérhetnek.

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel céljából visszahívás kérése a Focus-Dental Kft.-től.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, név, telefonszám, e-mail cím és a visszahívás kívánt időpontja.

Az adatkezelés időtartama:

 • a megadott adatokat a visszahívást követően törli a Focus-Dental Kft.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud visszahívást kérni a honlapon keresztül.

Adatfeldolgozó:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

EZIT Kft.

H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22.

online tárhely biztosítása

T-Systems Magyarország Zrt.

1117 Budapest, Budafoki út 56.

tárhelyszolgáltatás

A denisdental.com adatkezelései

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Hetzner Online GmbH

91710 Germany,  Gunzenhausen Industriestr. 25

tárhelyszolgáltatás

Kapcsolatfelvétel

1.22. A Focus-Dental Kft. ügyféllevelezése

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken, a denisdental.hu és a denisdental.com weboldalak „Az orvos válaszol” és „Visszahívás kérése” menüpontjaiban található űrlapok, illetve a honlapon található chat szolgáltatás igénybevételével léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

A Focus-Dental Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

T-Systems Magyarország Zrt.

1117 Budapest, Budafoki út 56.

tárhelyszolgáltatás

Magyar Telekom Nyrt.

1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

e-mail postafiókok szolgáltatása

Hetzner Online GmbH

91710 Germany,  Gunzenhausen Industriestr. 25

tárhelyszolgáltatás

1.23. Jelentkezés álláshirdetésekre

A Focus-Dental Kft. a denisdental.hu weboldal „Álláslehetőség” menüpontjában található űrlap igénybevételével beküldött pályázatokat tárolja.

Az adatkezelés célja: a Focus-Dental Kft.-nél betöltendő állásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok típusa: név, e-mail cím, telefonszám, fénykép, a kísérőlevelek, önéletrajzok, pályázatok, valamint az azokban megadott egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama:

 • a kiválasztási eljárás lezárása.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud jelentkezni a Focus-Dental Kft. által meghirdetett állásokra.

Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Focus-Dental Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

2. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Focus-Dental Kft. és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.

A Focus-Dental Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a)  az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b)  hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c)   változatlansága igazolható (adatintegritás);

d)  a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Focus-Dental Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Focus-Dental Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A Focus-Dental Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

A Focus-Dental Kft. az adatkezelés során megőrzi

a)  a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b)  a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c)   a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Focus-Dental Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő, az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

3. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Focus-Dental Kft.

Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Károly út 2-4. I. ép. tetőtér 8.

Cégjegyzékszám: 08-09-008822

A bejegyző bíróság megnevezése: Győri Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 12463583-2-08

Telefonszám: 06.96.566.076

E-mail:  

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Kulcsár Zoltán

Telefonszáma: 06.20.444.3999

E-mail címe:  

4. Külsős orvosok

Név

Székhely

Dr. Bátorfi Árpád

9600 Sárvár, Temető u. 7.

5. érintetti jogok, Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, az adatkezelő fenti elérhetőségein, illetve ügyfélszolgálata útján.

Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett kérelmére a Focus-Dental Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

A Focus-Dental Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a Focus-Dental Kft. elektronikus formában szolgáltatja.

A tájékozódáshoz való jog írásban a Bevezetésben, illetve a 3. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható.

Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.

Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti a Focus-Dental Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Focus-Dental Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

a)    személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b)    az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)    az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d)    a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e)    a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f)     a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére a Focus-Dental Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

a)    az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

b)    az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)    az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)    az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Focus-Dental Kft. az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból a Focus-Dental Kft. nem kezeli.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, ideértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

a)    az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

b)    meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

c)    az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Focus-Dental Kft. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Panasz az adatvédelmi auditornál:

Amennyiben a Focus-Dental Kft. adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon adatvédelmi auditorunkhoz: www.ppos.hu/audit

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Copyright: PPOS Dr. Kulcsár Zoltán. Minden jog fenntartva.

Adatvédelem - http://www.ppos.hu